Általános Szerződési Feltételek  Elastic Kft.

I. A shop.elastickft.hu oldalon forgalmazott és termékek ismertetése, tájékoztatója 

Az Elastic Kft. webáruházában csomagolástechnikai, HoReCa, higiéniai termékeket, műanyag, háztartási és egyéb termékeket és az azokhoz tartozó kiegészítőket vásárolhat.

 

 

II.A Szolgáltató:

1.A shop.elastickft.hu online áruházat az ELASTIC Kft. (továbbiakban: "Szolgáltató").

2.A Szolgáltató cégneve: "ELASTIC" Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

3.A Szolgáltató székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 81.

4.Cégjegyzékszám: 20 09 060530

5.Cégbejegyzés kelte: 1991.04 .19

6.Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

7.Adószám: 10549692-2-20

8.Pénzforgalmi számlaszám: UniCredit Bank 10910003-00000003-42030004

9.SWIFT: BACXHUHB

10.Bankszámla (IBAN): HU14 1091 0003 0000 0003 4203 0004

III.A szolgáltatás igénybevétele:

1.A megrendelések leadása a shop.elastickft.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a shop.elastickft.hu webcímen. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk.

2.Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

3.Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

 

a)A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá az penzugy@elastickft.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elállás gyakorolható a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával, illetőleg az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

b)Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

c)Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 83.), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

d)Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

e)Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

f)Az elállási/felmondási jogra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletében találhatók.

5.A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. Tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 1 év. Javítás esetén a jótállási idő újra indul.

6.Hibás saját gyártású és forgalmazott termékek esetében az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség cserét kérni, ezt követően közvetlenül a Szolgáltatóhoz kell fordulni. A Szolgáltató által javíthatatlannak minősített termék esetén a Szolgáltató cserét intéz. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

 

 

7.A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. számú mellékletében olvashatók.

IV.Vásárlási és szállítási információk:

1)A vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen a 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 81.

szám alatt, továbbá a Szolgáltató szállít futárral is.

2)A részletes szállítási információk az alábbi oldalon találhatóak meg https://shop.elastickft.hu/szallitasi-informaciok.html

V.A regisztráció és a vásárlás menete:

A vásárló regisztrálni a https://shop.elastickft.hu/login.html oldalon tud. A vásárlás feltétele a regisztráció. Miután a terméket kosárba rakta, a rendszer felajánlja a regisztráció vagy a már regisztrált felhasználó vásárlók esetén a bejelentkezés lehetőségét. A megrendelt termékről a Szolgáltató visszaigazolást küld a vásárló regisztrált e-mail címére.

 

 

VI.Egyéb rendelkezések:

1)A Szolgáltató webhelyét alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2)A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

3)A Felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

4)A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét, mely a mrsz.hu címen érhető el.

5)Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az penzugy@elastickft.hu címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő

 

ügyfélszolgálaton a +36 (92) 596-240-es telefonszámon. Ügyfélkapcsolati pontunk munkaidőben 8:00-17:00 között várja azon ügyfeleit, akik előre egyeztetett időpontban szeretnék átvenni a webshopunkban leadott és bankkártyával kiegyenlített megrendeléseiket.

 

 

6) Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály elérhetősége: Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24., telefonszám: +36 (92) 510-530, fax: +36 (92) 510-641.

 

7) Jogvita esetén az illetékes békéltető testület:

Zala Vármegye, Vas Vármegye és Győr-Moson-Sopron Vármegye területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók ügyeiben eljáró (több vármegyére kiterjedő illetékességű) békéltető testület:

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület elérhetőségei:

székhely és levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A

telefon: +36 96 520 217

e-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

honlap: www.bekeltetesgyor.hu

További – a többi vármegyére kiterjedő illetékességű - békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak az alábbi honlapon:

https://bekeltetes.hu/

 

8)A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

9)A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a fogyasztónak minősülő vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő mellékletek kapcsolódnak:

 

Kapcsolódó fájlok

Általános Szerződési Feltételek.pdf

1. számú melléklet az Általános Szerződési Feltételekhez.pdf